Buď FIT NA VLNĚ!

Provozní řád

Provozní řád Fit na vlně, Husova 78,Odpovědná osoba : Petra Bubáková.

Platnost od 11.1.2017. Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

1. Každý návštěvník studia je povinen seznámit se s provozním řádem, dodržovat zásady bezpečného chování a zásady požární bezpečnosti. Zaplacením vstupného vyjadřuje svůj souhlas s provozním řádem.

2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a tím nenese Fit na vlně žádnou odpovědnost za promlčení špatného zdravotního stavu.

3. Návštěvník je oprávněn užívat prostory studia  nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného dle zvoleného druhu cvičení podle stanoveného ceníku.

4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý návštěvník při vstupu a zaplacení dostane klíček od botníku a šatny. Je nutné používat vhodný sportovní oděv a obuv, do prostor studia  je zákaz vstupu ve venkovní obuvi. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory studia .

5. Za cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné nese plnou zodpovědnost návštěvník, je možné si je po dobu návštěvy studia odložit na recepci se svým souhlasem.

6. V případě zjištění jakéhokoli poškození prostoru a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci.

7. Veškeré cvičební aktivity pod vedením instruktora probíhají za účasti minimálně tří účastníků.

8. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci.

9. V případě krádeže je nutné ohlásit tyto skutečnosti na recepci. Dále je povinností návštěvníka studia zavolat si policii k sepsání protokolu a sám si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

10. Ve studiu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.

11. Osoby mladší 15ti let se smí pohybovat ve studiu pouze v doprovodu rodičů a ti nesou veškerou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

12. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor Fit na vlně dochází k přechodu zodpovědnosti na instruktora. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.

13. Do všech prostor studia je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby k opuštění studia .Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

14. Návštěvník odpovídá v plné výši za škody či ztráty způsobené provozovateli a to i v případě neúmyslného způsobení.

15. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.

16. Cvičební prostory je nutno opustit 10 minut před ukončením provozní doby, aby se návštěvník včas stihl osprchovat a převléci ještě v době provozní doby.

Call Now ButtonZavolejte nám!